Home

捐款支持

 

      近年,中國內地先後發生了不同破壞性的天然災害,包括雲南地震和旱災、湖南、貴州洪災等,造成數百萬人受災。

 

    

     

      雖然天災對不少家庭造成極大傷害,但因著你們的慷慨捐助,令愛德在過去一年得以迅速回應部分災民的迫切需要,幫助他們重建家園。

 

  

                          *愛德正在向中國內地發生災害的地方提供緊急救援服務,

                               

                                         請繼續伸出援手,幫助災民重建家園!*

  

 

                                                     我要捐款! (下載表格)